Právní stanoviska MT Legal s.r.o.,
Advokátní kancelář

V oblasti veřejného investování, ve spojení a v souvislosti s pandemií

COVID-19

K možnosti uplatňování smluvních pokut v souvislosti s pandemií COVID-19

Analýza se v této části bude zabývat otázkou, zda šíření nemoci COVID-19, vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020, následná krizová opatření, jakož i některé jejich navazující důsledky v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů mají vliv na povinnost platit smluvní pokuty a zda je objednatel (věřitel) oprávněn jejich zaplacení vůbec po zhotoviteli (dlužník) požadovat.

  • U smluvních pokut je nejprve třeba posoudit jejich povahu podle obsahu smlouvy (zda se může dlužník liberovat, zda odpovídá pouze za zaviněné porušení povinnosti nebo zda jde o objektivní odpovědnost bez možnosti liberace).
  • Vždy bude třeba zjistit příčinu porušení povinnosti dlužníkem. Bude-li porušení povinnosti přímo souviset s šířením nemoci COVID-19, vyhlášeným nouzovým stavem nebo vydanými krizovými opatřeními, může se dlužník vyvinit nebo liberovat (bude-li smluvní pokuta vázána na zaviněné porušení nebo bude liberaci připouštět smlouva; k otázkám spojeným s vyšší mocí (viz další stanovisko MT Legal). U objektivizovaných smluvních pokut bez možnosti liberace sice právo na zaplacení smluvní pokuty vzniká, nicméně jeho uplatnění věřitelem by mohlo být soudy posouzeno jako rozpor s dobrými mravy nebo se zásadou poctivosti, a tudíž výkon práva nepožívající právní ochrany, nebo by mohlo být shledáno jako jednání v rozporu s dobrými mravy a tedy jako jednání absolutně neplatné.
  • Právo na zaplacení smluvní pokuty dle předchozího bodu pravděpodobně věřiteli nevznikne/bude v rozporu se zásadou poctivosti/dobrými mravy po dobu, kdy trvají překážky bránící dlužníkovi ve splnění jeho povinnosti, které přímo souvisí s nemocí COVID-19, vyhlášeným nouzovým stavem a/nebo krizovými opatřeními. Jelikož ale neexistuje k těmto otázkám žádná dřívější judikatura, vycházíme jen z vodítek, které NS ČR vyjádřil ve svých rozhodnutích v jiných věcech. Na základě těchto rozhodnutí máme pochybnosti o úspěšnosti objednatelů s vymáháním smluvních pokut zapříčiněných stávající situací u soudu, a proto by měli být objednatelé na rizika související s uplatňováním smluvních pokut vzniklých v přímé souvislosti s šířením nemoci COVID-19, vyhlášeným nouzovým stavem a krizovými opatřeními upozorněni. Odlišně by se mohlo postupovat v případě, že právo na smluvní pokutu vzniklo již před pandemií.
  • Existenci konkrétních překážek, které brání dlužníkovi ve splnění povinnosti, jež je zajištěna smluvní pokutou, by měl sdělit a být schopen je i doložit dlužník.

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

6 + 12 =

Zásady zpracování osobních údajů

Seznam témat

Zůstaňte s námi ve spojení