Právní stanoviska MT Legal s.r.o.,
Advokátní kancelář

V oblasti veřejného investování, ve spojení a v souvislosti s pandemií

COVID-19

Nezpůsobilost dodavatele dle § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ s ohledem na pandemii COVID-19

Je zřejmé, že v souvislosti s pandemií COVID-19, vyhlášením nouzového stavu v režimu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících krizových opatření, nebude řada dodavatelů schopna plnit své závazky ze smluv.

Důvodů může být celá řada – zákaz výkonu konkrétní činnosti, uzavření určitých provozoven, nedostatečný počet využitelných zaměstnanců z důvodu jejich péče o nezletilé děti, pracovní neschopnosti či karantény, omezení dopravy nebo vstupu cizinců na území ČR, výpadky v dodávkách materiálů od tuzemských popř. zahraničních dodavatelů, nemožnost realizovat určité časově vázané úkony orgánů veřejné správy (např. v rámci stavebních řízení, odročená jednání, apod.) ale i nedostatečná součinnost zadavatele atd.

Jednou z otázek souvisejících s neschopností a/nebo nemožností plnit smluvní závazky dodavatele dle výše uvedeného je v oblasti soutěžního práva mj. i aplikace § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Toto ustanovení ZZVZ umožňuje zadavateli vyloučit dodavatele ze zadávacího řízení pro jeho nezpůsobilost danou jeho dřívějšími pochybení vůči zadavateli nebo veřejným zadavatelům.

  • Ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ dává zadavateli možnost vyloučit ze zadávacího řízení takového účastníka, který se v posledních 3 letech dopustil alespoň dvou závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s tímto zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, pokud tato pochybení vedla k tzv. kvalifikovaným následkům (náhradě škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu, smluvní pokutě atp.).
  • Zadavatel není povinen vyloučit ani vybraného dodavatele pro nezpůsobilost dle § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ; uplatnění tohoto důvodu pro vyloučení vždy závisí na jeho uvážení (jde o právo, nikoliv povinnost zadavatele), a to i tehdy, jedná-li se o vybraného dodavatele. Na toto rozhodování zadavatele tak může mít vliv právě skutečnost, že důvody naplnění předpokladů dle uvedeného ustanovení ZZVZ vznikly v důsledku či přímé souvislosti s pandemií COVID-19.
  • Pokud však chce zadavatel využít svého práva a účastníka ze zadávacího řízení vyloučit (např. i proto, že sice důvody pochybení dodavatele měly svůj základ a souvislost s obdobím pandemie COVID–19, ale dodavatel měl možnost své povinnosti splnit, nicméně nepřijal žádná opatření, jednal liknavě, nezodpovědně apod.), musí posoudit konkrétní smluvní vztah, naplnění všech podmínek dle § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ (zdůraznit je třeba zejména požadavek na existenci pochybení, jejich pluralitu, dlouhodobost nebo závažnost a kvalifikovaný následek takových pochybení), včetně toho, zda splnění některých podmínek není vyloučeno liberačními důvody (typicky zánik závazku, prodlení věřitele).
  • Skutečnost, že na závazkový vztah dopadají některé liberační důvody dle NOZ automaticky neznamená, že nelze aplikovat § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.
  • Nesouhlasí-li účastník se svým vyloučením ze zadávacího řízení, může podat námitky a rozporovat splnění podmínek pro takové vyloučení, nebo společně s námitkami prokázat přijetí dostatečných a specifikovaných opatření k obnovení své způsobilosti. Pokud zadavatel svůj závěr o vyloučení účastníka nepřehodnotí, pak se musí pečlivě vypořádat s odůvodněním takového rozhodnutí.

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

7 + 14 =

Zásady zpracování osobních údajů

Seznam témat

Zůstaňte s námi ve spojení