Právní stanoviska MT Legal s.r.o.,
Advokátní kancelář

V oblasti veřejného investování, ve spojení a v souvislosti s pandemií

COVID-19

Opatření na podporu ekonomiky v souvislosti s pandemií COVID-19 a veřejná podpora

Ekonomické následky vyvolané opatřeními přijatými v důsledku pandemie COVID_19 dopadly či dopadnou takřka na veškeré sektory hospodářství a více či méně ovlivní všechny hospodářsky činné osoby.

Mezi nejzávažnější omezení ohrožujícím jednotlivé podniky patří povinné uzavření provozoven, zastavení provozu závodů, zastavení cestovního ruchu, zákaz společenských, sportovní a dalších akcí, jakož i celkové snížení společenské poptávky po určitých komoditách a zboží. Je zcela legitimní, pokud se stát za této mimořádné situace snaží postiženým podnikům účinně ulevit a kompenzovat alespoň částečně jejich ztráty tak, aby tyto nemusely ukončit svou podnikatelskou činnost.

Byť uvedená informace není v souvislosti s přípravou a podmínkami jednotlivých programů pomoci příliš skloňována, nelze pominout tu skutečnost, že případná adresná pomoc z veřejných prostředků musí být vždy poskytnuta v souladu s pravidly veřejné podpory.

  • Adresná hospodářská pomoc z veřejných prostředků na podporu překonání následků pandemie COVID-19 musí být poskytnuta v souladu s pravidly veřejné podpory.
  • Evropská komise na ekonomické obtíže způsobené pandemií COVID-19 zareagovala již dne 13. 3. 2020 přijetím Sdělení o koordinované ekonomické odezvě na vypuknutí COVID-19[1]. Sdělení shrnuje rovněž varianty v úvahu přicházejících režimů poskytování veřejné podpory.
  • Evropská komise dne 12. 2. 2020 schválila opatření veřejné podpory na kompenzace ztrát v důsledku pandemie COVID-19 notifikované Dánskem, a to v rekordně krátké době jednoho dne.
  • Evropská komise dne 19. 3. 2020 přijala Dočasný rámec. Dočasný rámec vymezil podmínky, při jejichž splnění bude podpora poskytovaná v souvislosti s pandemií COVID-19 podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU považována za slučitelnou s vnitřním trhem. Členské státy budou jednotlivá opatření veřejné podpory spadající pod Dočasný rámec notifikovat Evropské komisi a poskytnutí samotné podpory bude podmíněno schvalujícím rozhodnutí. Evropská komise deklarovala, že jednotlivá rozhodnutí je připravena přijímat velmi rychle.
  • Pokud jde o programy v České republice již přijaté, případně připravované (mimo Dočasný rámec), lze doporučit, aby možní příjemci podpory z těchto programů věnovali pozornost rovněž režimu, v němž je podpora v příslušném programu poskytována. Například v případě programů COVID 1 a COVID 2[2] bude podpora poskytována jako podpora de minimis; je tedy vhodné, aby příjemce nejprve prověřil aktuální výši již přijaté podpory kontrolou registru de minimis.

[1] Sdělení Evropské komise ze dne 13. 3. 2020 (COM(2020) 112 final) je dostupné na https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf.

[2] V případech těchto opatření veřejné podpory, je poskytnutá výše veřejné podpory určována na základě tzv. hrubého grantového ekvivalentu.

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

10 + 4 =

Zásady zpracování osobních údajů

Seznam témat

Zůstaňte s námi ve spojení