Právní stanoviska MT Legal s.r.o.,
Advokátní kancelář

V oblasti veřejného investování, ve spojení a v souvislosti s pandemií

COVID-19

Podstatná změna okolností v souvislosti s pandemií COVID-19

Předmětem této části právní analýzy je otázka, zda stávající stav po vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020, následných krizových opatření vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky naplňuje definiční znaky podstatné změny okolností (clausula rebus sic stantibus) dle ustanovení § 1765 a násl. OZ, a pokud ano, jaké okolnosti to odůvodňují, a dále jaký je proces a postup smluvních stran, resp. co musí a má zhotovitel učinit, aby se mohl podstatné změny okolností úspěšně dovolat.

  • Změnu okolností v důsledku vyhlášeného nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním epidemie koronaviru, je nutné považovat za podstatnou.
  • Aby podstatná změna okolností byla relevantní, musí zásadně nastat po uzavření smlouvy, musí se jednat o změnu nepředvídatelnou a neovlivnitelnou (nezávislou na vůli strany, která se jí dovolává).
  • Podstatná změna okolností musí být dále příčinou zvlášť hrubého nepoměru v právech a povinnostech smluvních stran. Dopad změny na právní postavení znevýhodněné strany musí být zcela zásadní v porovnání s právy a povinnostmi druhé strany.
  • Projevem zvlášť hrubého nepoměru v právech a povinnostech stran je buď neúměrné zvýšení nákladů nebo neúměrné snížení hodnoty předmětu plnění. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem půjde zpravidla o znevýhodnění zhotovitele neúměrným zvýšením jeho nákladů v důsledku krizových opatření vyhlášených státními orgány v rámci nouzového stavu.
  • Uvedené znaky podstatné změny okolností prokazuje strana, která se takové změny dovolává; zpravidla bude touto stranou zhotovitel veřejné zakázky.
  • Podstatná změna okolností zakládá právo strany dotčené takovou změnou domáhat se vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě. Toto právo nevznikne, pokud na sebe dotčená strana (zpravidla zhotovitel) převzala nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
  • Lze doporučit, aby zhotovitel vyvolal bez zbytečného odkladu jednání ohledně možné změny závazku ze smlouvy. Soud totiž návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy změnu okolností musela zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce; podle našeho názoru musela dotčená strana změnu okolností zjistit nejpozději při vyhlášení krizového opatření v rámci nouzového stavu odůvodňujícího takovou změnu okolností.

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

1 + 5 =

Zásady zpracování osobních údajů

Seznam témat

Zůstaňte s námi ve spojení