Právní stanoviska MT Legal s.r.o.,
Advokátní kancelář

V oblasti veřejného investování, ve spojení a v souvislosti s pandemií

COVID-19

Prodlení zhotovitele v souvislosti s pandemií COVID-19

Předmětem této části právní analýzy je otázka, zda stávající stav po vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020, následných krizových opatření vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky, umožňuje závěr, že zhotovitel není odpovědný za prodlení pro případ, že svůj dluh (závazek) řádně a včas neplní, a to zejména ve vazbě na jiné právní analýzy k vyšší moci a k podstatné změně okolností, a pokud takový závěr možný je, jaké důvody k němu mohou vést.

  • Dlužník je v prodlení, nesplní-li svůj dluh (závazek) řádně a včas. Prodlení, resp. jeho důsledky, mají objektivní charakter; to znamená, že se nepřihlíží k zavinění dlužníka.
  • Prodlení nenastává, stane-li se předmět plnění nemožným, např. v důsledku následné nemožnosti plnění (§ 2006 OZ).
  • Dlužník (zhotovitel) není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele (§ 1968 OZ druhá věta); jiný důvod zákon neobsahuje. V tomto ohledu je i nyní aplikovatelná judikatura Nejvyššího soudu k ObchZ.
  • Věřitel (objednatel) je v prodlení, nepřijal-li řádně nabídnuté plnění nebo neposkytli-li dlužníku (zhotoviteli) součinnost potřebou ke splnění dluhu (§ 1975 OZ).
  • Bránila-li zhotoviteli v provedení díla práce třetích osob (dalších zhotovitelů – nikoli ve smyslu poddodavatelů), pak jde vždy ve smluvním vztahu založeném smlouvou o dílo o okolnost přičitatelnou objednateli, pro kterou není zhotovitel v prodlení.
  • Součinnost věřitele (objednatele) může být sjednána ve smlouvě, což však není nezbytnou podmínkou pro posouzení toho, zda určitá součinnost věřitele (objednatele) bránila splnění dlužníkova (zhotovitelova) závazku. Vždy půjde o posouzení toho, zda určitá součinnost věřitele (objednatele) je objektivně nutná pro splnění závazku dlužníka (zhotovitele).
  • Zhotovitel není v prodlení, pokud objednatel neposkytl potřebné spolupůsobení zhotoviteli ke splnění závazku dokončit dílo řádně a včas tím, že neopatřil včas stavební povolení a nezajistil stavební připravenost.
  • Dlužník (zhotovitel) není odpovědný za prodlení, kromě prodlení věřitele (objednatele), pouze v případě, že dojde k zániku závazku z jiných zákonem stanovených důvodů; takovým důvodem může být např. následná nemožnost plnění dle § 2006 OZ, která může nastat i v důsledku okolnosti a skutečností spadajících pod vyšší moc. Podstatná změna okolností není zákonným důvodem zániku závazku.
  • Za situace, kdy nedojde k zániku závazku, je dlužník (zhotovitel) v prodlení, a může se bránit pouze proti následkům svého prodlení (odstoupení od smlouvy, smluvní pokutě) napadením platnosti takových právních jednání věřitele (objednatele), např. pro rozpor s dobrými mravy nebo pro rozpor s povinností jednat v právním styku poctivě. Ve vztahu k vyhlášenému nouzovému stavu z důvodu epidemie koronaviru však předpoklady vyslovení neplatnosti právního jednání pro rozpor s dobrými mravy či poctivostí dle ust. § 6 OZ logicky dosud nemají oporu v judikatuře Nejvyššího soudu.

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

7 + 12 =

Zásady zpracování osobních údajů

Seznam témat

Zůstaňte s námi ve spojení