Právní stanoviska MT Legal s.r.o.,
Advokátní kancelář

V oblasti veřejného investování, ve spojení a v souvislosti s pandemií

COVID-19

Výhrady zadavatele podle § 100 odst. 1 ZZVZ ve spojení a v souvislosti s pandemií COVID-19

Vyhlášený nouzový stav a s tím související opatření vlády ČR může zadavatelům způsobit komplikace ohledně dodržení termínů doby plnění dle uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky ze strany dodavatelů.

Pokud se zadavatel dostane do situace, kdy dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, nebude moci v důsledku nouzového stavu a dalších vládních opatření plnit veřejnou zakázku ve lhůtách dle smlouvy, může zadavatel přistoupit k prodloužení dané lhůty, a to za podmínky, že na takovou situaci pamatoval již v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, příp. za situace, že veřejnou zakázku zadával s využitím smluvních podmínek staveb FIDIC.[1]

Zadavatelé nezřídka přistupují k tomu, že si v zadávacích podmínkách vyhradí podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) právo změnit (posunout) závazné termíny milníků vyplývající z harmonogramu nebo lhůtu pro dokončení díla, a to např. z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek. Obdobně si lze vyhradit změnu termínů a lhůt např. z důvodu vyšší moci či výskytu epidemie/pandemie.

  • Prodloužení doby plnění/změna termínů harmonogramu ze smlouvy na veřejnou zakázku je možné, pakliže se jedná o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Podmínkou pro takový postup je vyhrazení si dané změny zadavatelem již v zadávací dokumentaci nebo aplikace claimu, který bude v obecné rovině alespoň dostatečně přesně vymezen.
  • Pokud zadavatelem učiněná výhrada (při zohlednění aktuální rozhodovací praxe ÚOHS) nesplňuje podmínky dle § 100 odst. 1 ZZVZ pro vyhrazenou změnu, např. když obsah změny nebyl jednoznačně vymezen, nepředstavuje taková výhrada vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ. V takovém případě není možné změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kterou zvažuje zadavatel, podřadit pod § 222 odst. 2 ZZVZ.
  • V případě claimů je třeba možnost prodloužení doby pro dokončení posuzovat z hlediska splnění podmínek § 100 odst. 1 ZZVZ v kontextu VOP a ZOP. Obchodní podmínky obsahují v článku 20 VOP (claimy, spory a rozhodčí řízení) mechanismy pro změnu ceny díla a předmětu díla.
  • Claim (jakožto nárok jedné ze smluvních stran) představuje smluvní mechanismus předvídaný již v zadávacích podmínkách veřejné zakázky v různé míře podrobností. Pakliže jsou podmínky určitého claimu konkrétně a podrobně specifikovány, lze je posuzovat jako zadavatelem vyhrazenou změnu závazku z uzavřené smlouvy, se kterou všichni dodavatelé při úvahách o účasti v zadávacím řízení, resp. plnění veřejné zakázky mohli počítat.

[1] FIDIC nebo-li Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, zkráceně FIDIC), vydává smluvní podmínky v podobě Yellow Book, Silver Book a Green Book, Red Book atd. Smluvní podmínky FIDIC tvoří všeobecné obchodní podmínky (VOP), které mohou být zadavateli upravovány do podoby zvláštních obchodních podmínek (ZOP).

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

8 + 1 =

Zásady zpracování osobních údajů

Seznam témat

Zůstaňte s námi ve spojení