Právní stanoviska MT Legal s.r.o.,
Advokátní kancelář

V oblasti veřejného investování, ve spojení a v souvislosti s pandemií

COVID-19

Vyšší moc v souvislosti s pandemií COVID-19

Předmětem této části právní analýzy je otázka, zda stávající stav po vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020, následných krizových opatření vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky naplňuje znaky vyšší moci, a pokud ano, jaké veškeré okolnosti a skutečnosti spadají definičně pod vyšší moc, popřípadě pokud by zadavatel (objednatel) uvažoval o úpravě smlouvy, co a jak pod vyšší moc vhodně zahrnout a jak uvedené formulovat. 

 • Zákonné znaky vyšší moci lze v českém právním řádu dovodit ze zákonných podmínek zproštění odpovědnosti za škodu (liberačních důvodů) dle ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. Liberačním důvodem je mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která vznikla nezávisle na vůli účastníka smlouvy, který se takové překážky dovolává; důkazní břemeno ohledně naplnění liberačního důvodu je na uvedeném účastníkovi smlouvy.
 • Vyhlášený nouzový stav včetně krizových opatření – orgánů veřejné moci vznikl nezávisle na vůli účastníků příslušné smlouvy.
 • Podmínku nepředvídatelnosti je třeba zkoumat i s ohledem na okamžik uzavření smlouvy. Skutečný dopad vyhlášeného nouzového stavu na plnění smlouvy obecně byl podle našeho názoru rozumně předvídatelný až po 12. 3. 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav a vládou vyhlášena krizová opatření. Splnění této podmínky, zejména při uzavírání smlouvy v době bezprostředně předcházející vyhlášenému nouzovému stavu, je nicméně nutné posoudit individuálně podle konkrétních okolností případu i s ohledem na opatření, která byla průběžně přijímána ještě před vyhlášením nouzového stavu.
 • Posouzení nepřekonatelnosti překážky je vždy nutné provést na základě individuálního posouzení okolností plnění smlouvy, a to zejména z pohledu, zda i přes nastalou překážku nebylo možné konkrétní smluvní povinnost splnit, byť za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby či až po smluvené době, tedy poté, co důsledky překážky odpadly. Nepřekonatelnou bude překážka v situaci, kdy byla ve smlouvě ujednána přesná doba plnění a kdy současně z takové smlouvy či povahy závazku vyplývá, že věřitel (objednatel) nebude mít na pozdějším plnění zájem (tzv. fixní závazky), tedy na plnění poté, co překážka odpadla.
 • Pokud překážka nastala až v době vyhlášeného nouzového stavu, kdy povinný účastník smlouvy již byl v prodlení se svým plněním, nemůže se tento účastník smlouvy odpovědnosti za škodu způsobenou nesplněním svých smluvních závazků zprostit.
 • Výše uvedené dílčí závěry platí bezvýhradně pouze v případech, kdy příslušná smlouva neobsahuje specifické ujednání o vyšší moci.
 • Pokud příslušná smlouva obsahuje takové ujednání, je třeba nejprve posoudit, zda vyhlášený nouzový stav naplňuje všechny znaky vyšší moci stanovené smlouvou-pokud ano, zda je skutečnou příčinou neplnění smluvních povinností a zda splňuje případné další podmínky stanovené ve smlouvě (např. informační povinnost dotčeného účastníka smlouvy).
 • K zajištění základní jistoty účastníků smlouvy doporučujeme vymezit vše, co bude spadat pod vyšší moc demonstrativním výčtem okolností, které jsou typicky jako vyšší moc v literatuře vnímány. Tento výčet doporučujeme navázat na definiční znaky liberačního důvodu zproštění odpovědnosti za škodu dle ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. S přihlédnutím k tomuto doporučení uvádíme příklad možného smluvního vymezení vyšší moci:
  „(1) Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.      
  (2) Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana byla v prodlení s plněním smluvené povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana povinna podle této smlouvy překonat.“

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

8 + 5 =

Zásady zpracování osobních údajů

Seznam témat

Zůstaňte s námi ve spojení