Právní stanoviska MT Legal s.r.o.,
Advokátní kancelář

V oblasti veřejného investování, ve spojení a v souvislosti s pandemií

COVID-19

Zánik závazků ze smluv pro nemožnost jejího plnění (následná nemožnost plnění) v souvislosti s pandemií COVID-19

Analýza se v této části bude zabývat otázkou, zda šíření nemoci COVID-19 (ve světě, Evropě i v České republice), vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020, následná krizová opatření vlády a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, jakož i některé jejich navazující důsledky v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů splňují podmínky zániku závazku pro jeho následnou nemožnost plnění v souladu s ust. § 2006 a násl. OZ.

  • Následná nemožnost plnění, s níž zákon (OZ) spojuje zánik závazku, předpokládá, že dluh se musí v průběhu trvání závazku stát absolutně nesplnitelný, tj. že není možné jej splnit ani za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby či až po určené době.
  • Překážka, která obecně odůvodňuje nemožnost plnění a způsobuje zánik závazku, musí mít v době jejího posuzování (v době, kdy má být plněno) trvalou povahu, což znamená že dle veškerých dostupných informací nelze usuzovat na její jen přechodný charakter a nelze realisticky očekávat, že by v dohledné době pominula. Překážka přechodného charakteru bude způsobovat zánik pouze těch závazků, které jsou vázány na určitou konkrétní dobu plnění a u nichž je vyloučeno, aby bylo plněno později.
  • Nastala-li nemožnost plnění až v době prodlení dlužníka se splněním jeho povinnosti, nedotýká se zánik závazku nároků vzniklých do té doby (např. již vzniklého práva na zaplacení smluvní pokuty či splatných úroků z prodlení).
  • Se zánikem závazku dle ust. § 2006 a násl. OZ zanikají rovněž závazky ze zajištění, závazky ze smluvních pokut, závazky z případných závislých smluv; nezaniká však závazek z ručení, pokud důvod nemožnosti plnění nedopadá na ručitele a ten je schopen dluh splnit.
  • Šíření nemoci COVID-19, vyhlášení nouzového stavu i veškerá krizová (bezpečnostní) opatření jsou dočasného charakteru, jejich důsledky tedy nebudou automaticky znamenat zánik závazku/jeho části v souladu s § 2006 a násl. OZ (neznamenají bez dalšího právní nemožnost plnění). Lze však uvažovat, že vzhledem ke konkrétním okolnostem případu může v jejich důsledku nemožnost plnění nastat (např. v důsledku celopodnikové karantény nebo v důsledku omezení překračování státních hranic), vždy však za splnění podmínek dle ust. § 2006 OZ.
  • Bez dalšího zanikne ex lege pouze takový závazek/jeho část, u něhož nastane doba plnění v době trvání nouzového stavu a krizových opatření, která vedou k právní nebo faktické nemožnosti splnění dluhu dlužníkem, a pokud půjde o dluh, u kterého je pozdější splnění vyloučeno (s ohledem na obsah/účel smlouvy).
  • U ostatních závazků může jako určité vodítko k řešení situace sloužit posouzení: 1) zda bude mít věřitel hospodářský zájem na plnění, které bude poskytnuto s prodlením v řádech týdnů či měsíců, a 2) zda je ještě spravedlivé, s ohledem na předmět plnění smlouvy, aby dlužník zůstával po tuto (neurčitou) dobu v prodlení a vyčkával odpadnutí překážky, která mu dočasně brání ve splnění dluhu.
  • Informační povinnost ohledně skutečnosti, že se splnění dluhu stalo nemožným, stíhá dlužníka.

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

6 + 6 =

Zásady zpracování osobních údajů

Seznam témat

Zůstaňte s námi ve spojení