Právní stanoviska MT Legal s.r.o.,
Advokátní kancelář

V oblasti veřejného investování, ve spojení a v souvislosti s pandemií

COVID-19

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ ve spojení a v souvislostí s pandemií COVID-19

Restriktivní opatření přijímaná v souvislosti s pandemií COVID-19 nejen v rámci České republiky mohou zadavatelům i dodavatelům způsobit komplikace při plnění smluvních závazků.

Jestliže se smluvní strana dostane do situace, kdy předpokládá, že nebude moci plnit, nebo již nemůže plnit smlouvu nebo rámcovou dohodu na veřejnou zakázku (dále společně jen „smlouva“), lze zvážit mj. i provedení změny závazku dle § 222 ZZVZ. Také v situacích, kdy zadavatel v návaznosti na restriktivní opatření potřebuje plnění odlišné od smlouvy, ať již v kvantitativním nebo kvalitativním rozsahu, může zvážit aplikaci § 222 ZZVZ.

  • V případě potřeby změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku musí zadavatel (bez ohledu na to, jaká restriktivní opatření byla vládou ČR či jinými orgány a osobami přijata) zvážit, zda je změna závazku v souladu s § 222 ZZVZ.
  • Připuštění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 ZZVZ je oprávněním (nikoliv povinností) zadavatele, které nemusí být ani v případě splnění zákonných podmínek využito.
  • Zadavatel dle § 222 odst. 1 ZZVZ nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu trvání závazku bez realizace nového zadávacího řízení dle ZZVZ.
  • ZZVZ v § 222 taxativně vymezuje okruh přípustných změn, které představují určité výjimky z obecného pravidla o neměnnosti smluv.
  • Zadavatel není povinen realizovat nové zadávací řízení, pokud jím zamýšlená změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je změnou nepodstatnou (změna, která nenaplňuje znaky podstatných změn dle § 222 odst. 3 ZZVZ) nebo je změnou ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 a 10 ZZVZ.
  • Zadavatel musí být schopen vždy prokázat, že byl oprávněn některou z přípustných změn dle § 222 ZZVZ aplikovat a musí takovou změnu vždy podřadit pod některé z uvedených ustanovení § 222 umožňující provést změnu závazku.
  • Restriktivní opatření ovlivňující plnění uzavřených smluv (např. uzavření státních hranic nebo povinná karanténa) mohou být důvodem pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu se ZZVZ pouze za předpokladu splnění všech podmínek vymezených v § 222 ZZVZ.
  • Skutečnost, že byl vyhlášen nouzový stav nebo byla přijata jiná restriktivní opatření ovlivňující plnění smlouvy, bez dalšího neopodstatňuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
  • Zadavatel je povine plnit svoje povinnosti uveřejnění dle § 222 odst. 8 ZZVZ, § 219 ZZVZ a registru smluv dle zákona o registru smluv i v době nouzového stavu.

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

15 + 9 =

Zásady zpracování osobních údajů

Seznam témat

Zůstaňte s námi ve spojení