Právní stanoviska MT Legal s.r.o.,
Advokátní kancelář

V oblasti veřejného investování, ve spojení a v souvislosti s pandemií

COVID-19

Zrušení zadávacího řízení v souvislosti s pandemií COVID-19 a přijatými bezpečnostními opatřeními

Další otázka, na niž je třeba v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a nejrůznějšími opatřeními v boji proti jejímu šíření hledat odpověď, zní, zda a za jakých podmínek bude stávající stav vyvolaný pandemií virové choroby COVID-19 důvodem pro zrušení zadávacího řízení. Důvody pro zrušení zadávacího řízení jsou upraveny v § 127 ZZVZ.   Máme-li z nich vybrat ty, u nichž lze usuzovat na reálnou možnost jejich aplikace na stávající stav, je třeba se zabývat důvody pro zrušení podle § 127 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ.

  • Stávající stav vyvolaný pandemií virové choroby COVID-19 automaticky nepředstavuje univerzální důvod pro zrušení zadávacích řízení. Zadavatel má i nadále povinnost zkoumat naplnění podmínek pro zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 ZZVZ a musí klást důraz na řádné odůvodnění svého rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
  • Mírnější právní úprava platí pro zadavatele zadávající sektorovou veřejnou zakázku, kteří mohou zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů podle § 127 ZZVZ (předpokladem zůstává odůvodnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení).
  • Nastane-li z důvodu dopadů stávající situace spojené s pandemií virové choroby COVID-19 a přijatými bezpečnostními opatřeními potřeba zrušit zadávací řízení, přicházejí v úvahu v zásadě důvody pro zrušení podle § 127 odst. 2 písm. c) nebo d) ZZVZ.
  • Podle § 127 odst. 2 písm. c) ZZVZ může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil.
  • Podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ je zadavatel oprávněn zadávací řízení zrušit, pokud se v jeho průběhu vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.
  • Oba shora obecně označené důvody pro zrušení zadávacího řízení mohou být za stávající situace pro zadavatele využitelné. Zadavatel ovšem bude v případě zrušení nucen uvést v souvislosti se zrušením zadávacího řízení konkrétní okolnosti, svědčící o tom, že důsledky vyplývající z aktuálního stavu (např. z konkrétních přijatých opatření) jsou ve vztahu k osobě zadavatele, předmětu veřejné zakázky, případně samotnému zadávacímu řízení natolik podstatné, že svědčí o odpadnutí důvodů pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny (v případě zrušení podle § 127 odst. 2 písm. c) ZZVZ); případně o důvodech hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (v případě zrušení podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ). Může se jednat o situace, kdy předmět veřejné zakázky nebo podmínky plnění veřejné zakázky nejsou aktuálně dostupné z důvodu zavedení nouzového stavu a z něho vyplývajících okolností, předmět veřejné zakázky zanikne nebo se případně stane s ohledem na nové skutečnosti pro zadavatele bezpředmětným. Lze zohlednit také i ekonomickou situaci a zadávací řízení zrušit z důvodů nutnosti „přesměrování“ finančních prostředků původně předpokládaných na plnění veřejné zakázky do jiných (potřebnějších) oblastí působnosti zadavatele.
  • V úvahu přichází rovněž důvodná obava zadavatele z existujících či hrozících komplikací na straně dodavatele při zamyšleném plnění veřejné zakázky (administrativní, kapacitní, výrobní, právní a jiná omezení). Zadavatel by v konkrétním případě mohl u dodavatele dotazem ověřit, zda takové překážky při realizaci veřejné zakázky hrozí, a tedy nelze po dodavateli vyžadovat plnění veřejné zakázky.
  • Z hlediska časového může zadavatel přistoupit ke zrušení zadávacího řízení ze shora uvedených důvodů až do okamžiku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, a to například i v situaci, kdy již vybral dodavatele.
  • Ačkoli součástí zákonných podmínek pro zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ není (oproti předchozí právní úpravě) povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení bez zbytečného odkladu, lze zadavatelům doporučit, aby svá rozhodnutí zbytečně neodkládali. Ověření informace ohledně možnosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky dle zadávacích podmínek tím není dotčeno.

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

13 + 6 =

Zásady zpracování osobních údajů

Seznam témat

Zůstaňte s námi ve spojení